МК Брокерс АД е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав:

  • Иван Вълчев – председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор, с 12 годишен опит в банковата система като дилър на ценни книжа. Работил е в БПБ АД и БНБ.

  • Цанко Коловски - изпълнителен директор, с над 15 години опит в банковата система, от които 8 години като изпълнителен директор и като прокурист и член на Управителния съвет на Инвестанк АД и 5 години изпълнителен директор на Управляващо дружество "Инвест фонд мениджмънт" АД

  • Росен Николов - член на Съвета на директорите, с 25 годишен опит във финансовата и банковата система. Кариерното му развитие е свързано с управление на портфейли от финансови инструменти и управлението на финансовите рискове в такива институции като Пощенска банка и дружества от групата на на VIG. Професионалния му опит в системата на финансовата стабилност е обвързано с Фонда за гарантиране на влоговете, където работи като Председател на УС. Активното му сътрудничество с международни финансови институции като  ЕБВР и Световната банка го отвеждат в развиващи се страни от Европа, Азия и Африка, където работи за укрепване на системите за гарантиране на влоговете и рамките за управление на финансови кризи и механизмите за разрешаване на проблемни банки на пазарите на Сърбия, Косово, Беларус, Турция, Уганда, Киргизстан и Таджикистан.

  • Любомир Стефанов – член на Съвета на директорите, със стаж като директор по развитието на бизнеса и изледване на нови пазари и придобива над 10 годишен стаж в компании като „Флемингс”, „Фрамлингтон Инвестмент Манаджмент Лимитед”, „Информа” ПЛС и „Адам Смит Институт”. В “Адам Смит” – отговаря за финансовите пазари в Русия и някои стани от ОНД, като Украйна, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан. Притежава диплома по „Мениджмънт Банкови и Финансови Услуги” от Университета в Лестър, Великобритания

  • Ясен Георгиев - член на Съвета на директорите, работи в екипа на МК Брокерс АД (Д.И.С.Л. Секюритийс АД) от 2008 година