Инвестиционно банкиране

Фондовите пазари са най-мощното средство за публично набиране на капитал. Като инвестиционен посредник, организацията на публично предлагане на ценни книжа са част от широкия набор инвестиционни услуги, които предлагаме.

Можете да разчитате на нас от самото начало на проекта за финансиране – избор на най-подходящия вариант за набиране на капитал (акционерен или дългов), изготвяне на необходимите проспекти, регистрация в публичния регистър и фондовата борса, консултации и логистика от етапа на бизнес планирането до реалната борсова търговия.

Независимо дали клиентите ни финансират бизнеса си чрез емитиране на акции и облигации или извършват сложна трансакция, ние търсим оптималния за тях вариант в дългосрочен план.