Търговия с ДЦК

Държавните ценни книжа (ДЦК) са дългови финансови инструменти, емитирани от държавата за покриване на нуждите от финансови средства. Държавните ценни книжа дават правото на своите притежатели да получават паричен доход чрез отбив (сконто) от номинала и/или чрез изплащането на фиксиран или плаващ купон (лихва).

 

Поради високата ликвидност и гарантираното им изплащане от правителството държавните ценни книжа са доминиращ инструмент на финансовите пазари. Инвеститори в ДЦК най-често са търговските банки, застрахователни дружества, пенсионни и инвестиционни фондове, компании от различни сектори на бизнеса и физически лица.

МК Брокерс АД предлага следните услуги:

  • участие за сметка на клиенти на първични аукциони на БНБ и на Министерство на финансите;

  • покупко-продажба на ДЦК на вторичен пазар;

  • търговия с глобални облигации, емитирани от Република България

  • търговия със ЗУНК облигации за участие в приватизация и погасяване на дълг към държавата

  • борсови поръчки за покупко-продажба на ДЦК, регистрирани за търговия на БФБ-София;

  • репо-сделки с ДЦК.

Регулация в ЕС: МК Брокерс АД има право на дейност в Европейското икономическо пространство (ЕИП) по MiFID II. Дружеството притежава лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) - № РГ-03-217
ЗА НАС         ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ           РИСК ПРИ ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ          КАРИЕРИ

Created by Media Net Holding     © 2020 MK Brokers